Regulamin Łowiska

Regulamin rezerwacji


Wprowadza się do sprzedaży zezwolenia: tygodniowe od soboty do soboty
Płatność należy wykonać w roku, w którym wykonana zostanie rezerwacja.
Rezerwacja dotyczy pełnej obsady stanowiska (dwie osoby łowiące na pomoście).

Rezerwacji stanowisk można dokonać:
– przez system internetowy (Sklep Internetowy Łowisko Karpiowe „Gosławice”, kliknij TUTAJ),
– mailowo: rezerwacja@ryby-goslawice.com.pl lub telefonicznie w dni robocze w godz. od 8.00-15.00, nr tel. +48 512 891 374.

Metody płatności:

 • Szybka płatność online za pośrednictwem systemu Przelewy24 (tylko w przypadku zamówień poprzez Sklep Internetowy, płatności dokonuje się niezwłocznie),
 • Płatność w PLN na przelewem konto:  02 2030 0045 1110 0000 0400 5490  Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” sp. z o.o. w Koninie, ul. Rybacka 2, 62 -510 Konin, w tytule wpisując imię i nazwisko, datę rezerwacji i numer stanowiska, (chcę fakturę)
 • Płatność w walucie obcej (EUR) przelewem na konto: IBAN: PL28 2030 0045 3110 0000 0005 6450, BIC/Swift: PPABPLPK,  w tytule wpisując imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę rezerwacji i numer stanowiska; (chcę fakturę)
 • Płatności przelewem na konto należy dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia rezerwacji w danym roku natomiast rezerwując rok do przodu rezerwacje należy opłacić w na początku roku(styczeń)
 • W przypadku braku wpłaty w powyższym terminie, rezerwacja zostaje anulowana

W przypadku niestawienia się na łowisku, dokonana wpłata nie podlega zwrotowi.
Osoba, która dokona wpłaty, a nie może przyjechać w zarezerwowanym terminie, może podać osobę, która wykorzysta rezerwację (po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem łowiska).


Wjazd i zjazd z łowiska
Łowisko czynne jest od 1 marca do 30 listopada, w miesiącu marcu i listopadzie zależności o warunków pogodowych.


Wjazd na łowisko odbywa się w godzinach od 14.00 – 20.00, a zjazd w godzinach od 09.00 – 10.00
Regulamin Łowiska Karpiowego „Gosławice”

Zasady korzystania z łowiska:

 • Na łowisku obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb oraz wymagane jest stosowanie zasady „Złów i Wypuść”.
 • Dozwolone jest łowienie na 3 wędki.
 • Dozwolony jest połów tylko metodą włosową.
 • Całkowity zakaz używania Orzecha Tygrysiego.
 • Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środka pływającego. Używanie kamizelek ratunkowych jest obowiązkowe.
 • Możliwe jest przetrzymywanie ryb w specjalistycznych workach do momentu przygotowania zdjęcia nie dłużej niż 15 minut.
 • Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej.
 • Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.


  Na łowisku obowiązuje zakaz:
 • Używania plecionki jako linki głównej.
 • Używania przyponów strzałowych z plecionki, tylko z żyłki mono do 60 mm.
 • Zakaz używania ciężarków ołowianych, jedynie przy połowie z rzutu można użyć ciężarków ołowianych do 100 gram.
 • Używania własnych podbieraków, mat (kołysek), worków do ważenia i trzymania ryb (łowisko zapewnia podbierak, matę, worek do ważenia i trzymania ryb w wodzie).
 • Łowisko zapewnia profesjonalne łódki do pływania.
 • Niszczenia roślinności.
 • Parkowania samochodów poza wyznaczonym miejscem (zajazd, parking).
 • Zakaz poruszania się samochodem wokół łowiska.
 • Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.
 • Rozpalania ognisk.
 • Kąpieli na łowisku oraz sąsiadujących stawach.
 • Zakaz wędkowania w sąsiadujących stawach.
 • Głośnego zachowania.
 • Picia alkoholu.
 • Stanowisko wędkowania należy pozostawić w czystości i porządku. Przed wyjazdem zostanie ono sprawdzone przez kierownika obiektu.
 • Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku.
 • Łamanie regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami powoduje wyproszenie z łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży pozwolenia na wędkowanie w przyszłości.
 • Osoby, które dokonały zniszczenia mienia na łowisku, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej.
 • Zmiana miejsca wędkowania jest możliwa w porozumieniu z kierownikiem łowiska pod warunkiem, że istnieje wystarczająca liczba wolnych stanowisk.
 • Podczas fotografowania należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo karpia oraz należy regularnie polewać go wodą.
 • Osoba korzystająca z Łowiska może wyrazić zgodę na publikację jej wizerunku w ramach filmów i zdjęć wykorzystywanych w celach marketingowych oraz na publikację wizerunku na stronie internetowej lub profilu Facebook Łowiska.
 • Istnieje możliwość przedłużenia pobytu tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest zarezerwowane przez innego wędkującego.
 • Opiekun łowiska ma prawo sprawdzić końcowe zestawy na życzenie.
 • Obowiązuje zakaz odwiedzin osób nieupoważnionych. Tylko kierownik łowiska może wyrazić zgodę na odwiedziny.
 • Osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie, ponosi odpowiedzialność za osobę towarzyszącą. Jeżeli osobą towarzyszącą jest małoletni, osoba, która wykupiła pozwolenie na wędkowanie, zobowiązana jest podpisać oświadczenie, że małoletni pozostaje pod jego opieką. Odmowa podpisania tego oświadczenia skutkuje odmową wpuszczenia małoletniego na Łowisko.
 • Przed rozpoczęciem wędkowania każdy wędkarz ma obowiązek podpisania oświadczenia, w którym akceptuje i potwierdza zapoznanie się z regulaminem Łowiska.


  Regulamin Sklepu Internetowego Łowisko Karpiowe „Gosławice”

  Informacje ogólne
 • Właścicielem Sklepu Internetowego: Łowisko Karpiowe „Gosławice” jest Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. Rybackiej 2, 62-510 Konin. Spółka jest wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019417. Akta rejestrowe Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada numer NIP: 6652552177 oraz REGON: 311495660. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 430 000, 00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy złotych).
 • Właściciel świadczy usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób korzystania ze Sklepu Internetowego i jest udostępniony na stronie internetowej www.goslawice.pl w taki sposób, aby Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z usług, mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym, w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 • Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z usług Sklepu Internetowego do zapoznania się z Regulaminem, a także do dokonania pozostałych czynności, o których mowa w Rozdziale III ust. 2. Korzystając z usług Sklepu Internetowego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również, iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Właściciel Sklepu Internetowego zapewnia kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 512 891 374 w dni robocze, w godzinach: 8.00 – 15.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rezerwacja@ryby-goslawice.com.pl.
 • W celu uzyskania dostępu do świadczonych usług, Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
 • posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarkę internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
 • posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,
 • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS.
 • Właściciel Sklepu Internetowego informuje, iż transmisja danych między komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich  Użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.
 • Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W razie wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, Właściciel Sklepu Internetowego dołoży wszelkich starań, by w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel Sklepu Internetowego nie ponosi odpowiedzialność za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • W celu rozwoju Sklepu Internetowego oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Właściciel Sklepu zobowiązuje się planować przerwy techniczne w miarę możliwości na godziny nocne tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

  II. Definicje
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Łowisko Karpiowe „Gosławice”,
 • Sprzedawca – Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. Rybackiej 2, 62-510 Konin; wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem0000019417; NIP: 6652552177; REGON: 311495660 o kapitale zakładowym 430 000, 00 zł (czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
 • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która choćby tylko odwiedzała Sklep Internetowy i zaakceptowała Regulamin,
 • Klient – Użytkownik, który kupuje w Sklepie Internetowym Usługę,
 • Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Łowisko Karpiowe „Gosławice” dostępny pod adresem https://goslawice.pl/galeria/lowisko/rezerwacje-i-cennik/,
 • Rezerwacja –  złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferta zawarcia Umowy Sprzedaży,
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 • Usługa – zezwolenie na korzystanie z Łowiska Karpiowego „Gosławice” na zasadach określonych w odrębnym regulaminie,
 • Rejestracja – proces wypełnienia przez Użytkownika formularza, znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Informacja Handlowa – informacja zawierająca opis Usługi, a ponadto informacja na temat ceny Usługi i jej dostępności, zredagowana i wprowadzana przez Właściciela Sklepu Internetowego. Informacją handlową jest również każda informacja spełniająca wymogi definicji ustawowej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 • Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Użytkownik może kupić tygodniowe zezwolenie na połów karpi na Łowisku Karpiowym „Gosławice” (od soboty do soboty). Zakup zezwoleń następuje poprzez dokonanie Rezerwacji. Użytkownik może składać Rezerwacje w Sklepie Internetowym bez konieczności uprzedniego założenia konta.
 • Przed każdorazową Rezerwacją konieczne jest podanie wymaganych danych osobowych, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, regulaminu korzystania z Łowiska Karpiowego, a także potwierdzenia pełnoletności.

  IV. Usługi
 • Szczegółowe informacje o Usługach, w tym o cenach, znajdują się na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://goslawice.pl/galeria/lowisko/rezerwacje-i-cennik/.
 • Usługi świadczone są od 1 marca do 30 listopada w danym roku kalendarzowym, przy czym dostępność Usług w marcu i listopadzie uzależniona będzie od warunków pogodowych.
 • Ceny Usług podane są w kwotach brutto (zawierają podatek VAT) w walucie PLN i nie uwzględniają kosztów, które mogą powstać w związku z transferem środków pieniężnych. Koszty te Użytkownik ponosi we własnym zakresie.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Usług, przy czym uprawnienie to nie będzie miało wpływu na Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie zmian cen.
 • Informacje o Usługach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

  V. Rezerwacja
 • Użytkownik dokonuje Rezerwacji poprzez wybranie dostępnego terminu przyjazdu oraz stanowiska na Łowisku, wprowadzając swoje prawdziwe dane w puste miejsca formularza oraz wpłacając pełną kwotę za rezerwację.

  Użytkownik w celu dokonania Rezerwacji, obowiązany jest podać następujące dane:
 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania.
 • Na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w przypadku wybrania innej metody płatności niż Przelewy24, Sprzedawca przesyła potwierdzenie dokonania Rezerwacji ze wskazaniem kwoty, o której mowa powyżej w ustępie 1 wraz z informacją o obowiązku wpłaty w terminie7 dni pod rygorem anulowania Rezerwacji.
 • Potwierdzenie uiszczenia zapłaty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rezerwacja@ryby-goslawice.com.pl.
 • Rezerwację uważa się za dokonaną po opłaceniu pełnej kwoty i podaniu wymaganych danych zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.
 • Pojedyncza Rezerwacja obejmuje pełną obsadę danego stanowiska (2 osoby).

  VI. Dokonywanie Rezerwacji/Zawarcie Umowy Sprzedaży
 • Dokonanie Rezerwacji stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 • Rezerwacje mogą być dokonywane w ciągu 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę.
 • Dokonanie Rezerwacji polega na wybraniu Usługi w dostępnym okresie.
 • Rezerwacja zostaje dokonana, gdy Użytkownik kliknie przycisk „Zamawiam i zobowiązuję się zapłacić”.
 • Niezwłocznie po dokonaniu Rezerwacji Sprzedawca wyśle na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość potwierdzającą dokonanie Rezerwacji. Z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 • Sprzedawca dochowa najwyższej staranności przy aktualizowaniu na stronie Sklepu Internetowego dostępności Usług.
 • Potwierdzenie dokonania Rezerwacji, o którym mowa powyżej w ust.5 zawierać będzie, w szczególności oznaczenie stron Umowy Sprzedaży, Usługę oraz cenę. Do potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca załącza informację przeznaczoną dla Konsumenta o potwierdzeniu zawarcia umowy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

  VII. Płatności
 • Klient zobowiązany jest zapłacić za Usługi przelewem. Podczas składania Zamówienia Klient wybiera jeden następujących sposobów płatności:
 • przedpłata poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • przedpłata poprzez przelew on-line za pośrednictwem Przelewy24.
 • W przypadku przelewu bankowego opłata za Rezerwację powinna zostać dokonana w ciągu 24 godzin od złożenia Rezerwacji. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
 • W tytułach przelewów Klient powinien wskazać swoje imię, nazwisko i numer stanowiska.
 • W przypadku przelewu on-line za pośrednictwem Przelewy24 płatności należy dokonać bezzwłocznie (w ciągu 15 minut), zgodnie z wytycznymi podanymi przez system płatności. W przypadku braku dokonania płatności, rezerwacja zostaje anulowana.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu wpłat od Klienta, Sprzedawca potwierdzi ich otrzymanie wysyłając informację na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 • Sprzedawca dokumentuje sprzedaż wystawiając faktury VAT.
 • W razie nieskorzystania przez Klienta z Usługi wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

  VIII. Korzystanie z Łowiska Karpiowego „Gosławice”
 • W ramach dokonanej Rezerwacji przyjazd na Łowisko możliwy jest w godzinach 14.00 – 20.00. Łowisko należy opuścić w ostatnim dniu objętym Rezerwacją do godziny 10.00.
 • Szczegółowe zasady korzystania z Łowiska zostały określone w odrębnym regulaminie, dostępnym tutaj. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z tymi zasadami oraz do ścisłego ich przestrzegania

  IX. Reklamacja/Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 • Reklamacja Klienta będzie rozpoznawana przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 556 KC i n.).
 • Klient powinien zgłosić reklamację na adres e-mail: rezerwacja@ryby-goslawice.com.pl dokładnie wskazując, na czym polega niezgodność Usługi z umową.
 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. W tym czasie powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.
 • Klientowi będącemu Konsumentem, na podstawie art. 38 pkt.12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie czternastodniowym bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy

  X. Ochrona danych osobowych/Spełnienie obowiązku informacyjnego
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gospodarstwo Rybackie „Gosławice” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie przy ul. Rybackiej 2, 62-510 Konin. Dane kontaktowe administratora są następujące: nr telefonu: +48 505 692 980, adres poczty elektronicznej: contact@antoniuscaviar.com.
 • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z wykonywaniem umowy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez administratora działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Prawnie uzasadnionym interesem dla przetwarzanie danych w ramach wymienionej podstawy jest również ochrona mienia administratora oraz bezpieczeństwo Klientów.  Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne. Przetwarzanie danych osobowych może się odbywać również na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO, w przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie danych takich jak wizerunek, imię i nazwisko dla celów marketingowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie stanowi wypełnienie obowiązku administratora wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów podatkowych.
 • W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wizerunek, numer rachunku bankowego.
 • Pana/Pani dane będą przetwarzane przez administratora przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w ust.2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeśli na administratora taki obowiązek nakładają bezwzględnie wiążące przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy podatkowe, prawa pracy, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
 • obsługa płatności,
 • księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
 • serwisowanie oprogramowania komputerowego,
 • usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
 • kampanie marketingowe, w tym usługi marketingowe realizowane na rzecz Łowiska w zakresie zapisu dźwięku i obrazu.
 • Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu jest konieczne dla zawarcia umowy oraz jej prawidłowego wykonywania. W razie niepodania tych danych, zawarcie umowy nie będzie możliwe. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, w szczególności do umieszczenia imienia, nazwiska i wizerunku na stronie internetowej lub profilu Facebook Łowiska, uzależnione jest całkowicie od zgody Klienta, której wyrażenie jest w pełni dobrowolne. Zgoda może być przez Klienta w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail wskazany powyżej w ustępie 1.
 • Pana/Pani dane są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie papierowej.
 • Administrator oświadcza, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 • Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 • przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  XI. Pliki „cookies”
 • Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika.
 •  Plikami typu „cookies” są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 • W ramach Sklepu Internetowego, Sprzedawca stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:
 • „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego
 • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Sklepu Internetowego.
 • W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” (instrukcja zmiany ustawień). Ustawienia te mogą zostać zmienione ta by blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • W ramach prowadzenia strony Sklepu Internetowego jej administrator nie stosuje plików „cookies” pozwalających na dostarczenie informacji identyfikujących konkretnego użytkownika.
  XII. Postanowienia końcowe
 • Właściciel Sklepu Internetowego ma prawo do zmiany Regulaminu. Zobowiązuje się o tym poinformować Użytkowników na stronie www.goslawice.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania na stronie www.goslawice.pl i przez ten czas będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownicy mogli je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu. Informacja o zmianach będzie nadto widoczna w czasie określonym w zdaniu poprzedzającym przy każdorazowym wejściu na stronę internetową Sklepu.
 • Cała treść stron Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela Sklepu Internetowego.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także – w odniesieniu do Konsumentów – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2019 roku.